[Etusivu] [Sisältö] [Luku I II III IV V VI] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


Hakemisto

Hakusanojen eri linkit erotellaan näennäisillä sivunumeroilla; ne tarvitaan verkkoversiossa vain teknisistä syistä erottelemaan saman sanan eri viitteet toisistaan. Sivunumerot eivät ole kuitenkaan samat kuin painetussa kirjassa.

 

A

aidosti kasvava   [86], [186]

aidosti monotoninen   [86], [187]

aidosti vähenevä   [86], [186]

aito   [14]

aito kompleksiluku   [75]

aksiooma   [26]

induktio-   [15]

alaraja   [28]

algebrallinen funktio   [234]

algebrallinen luku   [20], [21]

algebran peruslause   [80]

alhaalta rajoitettu   [86]

alkio   [13]

alkukuva   [43]

sisältyvyys   [13]

alkukuva   [43]

antiteesi   [20]

antiteesitodistus   [20]

areafunktio   [255]

areahyperbelikosini   [256]

areahyperbelikotangentti   [257]

areahyperbelisini   [256]

areahyperbelitangentti   [257]

argumentti   [77]

arkusfunktio   [258]

päähaara   [258]

arkuskosini   [260]

arkuskotangentti   [262]

arkussini   [259]

arkustangentti   [261]

arvio

tangentti-   [183]

virhe-   [183], [184]

arvo

funktion   [42]

maksimi-   [202]

minimi-   [202]

pienin   [202]

suurin   [202]

ääri-   [202]

arvojoukko   [43]

aste

polynomin   [59]

asymptootti   [222]

avoin väli   [35]

B

bijektio   [44]

binomikaava   [61]

Bolzanon lause   [131]

Briggsin logaritmi   [248]

C

C (kompleksiluvut)   [75]

Cardanon probleema   [83]

D

de Moivren kaava   [79]

Dedekindin leikkaus   [22]

derivaatta   [139]

ketjusääntö   [156]

korkeamman kertaluvun   [165]

käänteisfunktion   [157]

oikeanpuoleinen   [139]

toinen   [165]

trigonometristen funktioiden   [160]

vasemmanpuoleinen   [139]

yhdistetyn funktion   [156]

derivaattafunktio   [149]

derivointi

implisiittinen   [170]

logaritminen   [250]

derivoituva   [139], [167]

derivoituvuus   [139], [149]

käänteiskuvauksen   [196]

pisteessä   [139]

välillä   [149]

desimaaliluku   [23]

desimaaliosa   [24]

jakso   [24]

jaksollinen   [24]

kokonaisosa   [23]

päättymätön   [24]

päättyvä   [23]

desimaaliosa   [24]

differentiaali   [148]

differentiaalikehitelmä   [146]

diskriminantti   [62]

E

e (Neperin luku)   [236]

eksplisiittinen   [168]

eksponenttifunktio

derivaatta   [248]

luonnollinen   [237]

yleinen   [235], [248]

epijektio   [44]

epäderivoituva   [139]

epäjatkuva   [123]

epämääräinen muoto   [108], [116]

epäoleellinen   [113]

epäyhtälö

kolmio-   [55]

erotus   [59]

lukujen   [27]

erotusfunktio   [105]

erotusjono   [90]

erotusjoukko   [14]

erotusosamäärä   [139]

etäisyys

lukujen   [56]

pisteiden   [39]

F

funktio   [42]

ks. kuvaus

aidosti kasvava   [186]

aidosti monotoninen   [187]

aidosti vähenevä   [186]

algebrallinen   [234]

area-   [255]

arkus-   [258]

asymptootti   [222]

bijektio   [44]

derivaatta   [139]

derivaatta-   [149]

derivoituva   [139], [167]

differentiaali   [148]

differentiaalikehitelmä   [146]

eksplisiittinen   [168]

eksponentti-   [235], [237]

epijektio   [44]

epäjatkuva   [123]

erotus-   [105]

erotusosamäärä   [139]

hyperbeli-   [250]

hyperbolinen   [250]

identtinen   [45]

implisiittinen   [168]

injektio   [44]

irrationaali-   [234]

itseisarvo-   [55]

jaksollinen   [69]

juuri   [48]

juuri-   [58]

kasvaminen rajatta   [114]

kasvava   [186]

kuvaaja   [48]

käänteis-   [46]

laskeva   [186]

lattia-   [129]

logaritmi-   [245]

maksimiarvo   [202]

merkin säilyvyys   [125]

minimiarvo   [202]

monotoninen   [187]

monotonisuustesti   [187]

muutosnopeus   [138]

nollakohta   [48]

nouseva   [186]

osamäärä-   [105]

paloittain monotoninen   [187]

parillinen   [69]

pariton   [69]

pienin arvo   [202]

pisteessä jatkuva   [122]

polynomi-   [59]

potenssi-   [56], [234]

raja-arvo   [98], [99], [103]

rajasuora   [222]

rationaali-   [63]

reaali-   [46]

sisä-   [45]

summa-   [105]

surjektio   [44]

suurin arvo   [202]

syklometrinen   [258]

tangenttiarvio   [147], [148]

transkendenttinen   [234]

trigonometrinen   [68]

tulo-   [105]

ulko-   [45]

väheneminen rajatta   [114]

vähenevä   [186]

välillä jatkuva   [126]

yhdistetty   [45]

ääriarvo   [202]

ääriarvokohta   [202]

G

Gaussin kaava   [16]

geometrinen jono   [93]

geometrinen sarja   [18], [25]

osasumma   [18]

summa   [25]

globaali ääriarvo   [203]

graafi   [48]

graafinen ratkaiseminen   [225]

H

haarukointi   [132], [227]

hajaantuva jono   [87]

hyperbelifunktio   [250]

hyperbelikosini   [250]

hyperbelikotangentti   [254]

hyperbelisini   [250]

hyperbelitangentti   [254]

hyperbolinen funktio   [250]

I

i (imaginaariyksikkö)   [75]

identtinen kuvaus   [45]

imaginaarinen   [74]

imaginaariosa   [75]

imaginaariyksikkö (i)   [75]

implisiittinen derivointi   [170]

implisiittinen funktio   [168]

indeksi   [58]

indeksointi   [85]

induktiivinen määrittely   [17]

induktiivinen päättely   [15]

induktioaksiooma   [15]

induktiopäättely   [15]

induktiotodistus   [16]

infimum   [28]

injektio   [44]

inkluusio   [14]

irrationaalifunktio   [234]

irrationaaliluku   [22]

itseisarvo   [77]

itseisarvofunktio   [55]

J

jakokulma   [60]

jakso   [69]

desimaaliluvun   [24]

jaksollinen   [69]

desimaaliluku   [24]

jaollisuus   [60]

jatkuva   [122], [126]

kaikkialla   [126]

oikealta   [122]

pisteessä   [122]

vasemmalta   [122]

jatkuvuus   [122], [126]

käänteiskuvauksen   [194]

rationaalisten lausekkeiden   [124]

välillä   [126]

yhdistetyn kuvauksen   [125]

jono   [85]

aidosti kasvava   [86]

aidosti monotoninen   [86]

aidosti vähenevä   [86]

alhaalta rajoitettu   [86]

erotus-   [90]

geometrinen   [93]

hajaantuva   [87]

kasvava   [86]

konvergenssi   [87]

laskeva   [86]

monikerta-   [90]

monotoninen   [86]

nolla-   [87]

nouseva   [86]

osamäärä-   [91]

raja-arvo   [87]

rajoitettu   [86]

summa-   [90]

suppeneva   [87]

tulo-   [90]

vakio-   [87]

vähenevä   [86]

ylhäältä rajoitettu   [86]

äärettömyyteen hajaantuva   [87]

joukko   [13]

alaraja   [28]

alhaalta rajoitettu   [28]

alkukuva   [43]

arvo-   [43]

erotus-   [14]

infimum   [28]

inkluusio   [14]

karteesinen tulo   [14]

kuva-   [42]

leikkaus-   [14]

lähtö-   [42]

maali-   [42]

määrittely-   [42]

osa-   [13], [14]

perus-   [13], [14]

pienin alkio   [28]

pienin yläraja   [28]

rajoitettu   [28]

sisältyvyys   [14]

supremum   [28]

suurin alaraja   [28]

suurin alkio   [28]

tulo-   [14]

yhdiste   [14]

yhtäsuuruus   [14]

ylhäältä rajoitettu   [28]

yläraja   [28]

juuri   [48]

juurifunktio   [58]

indeksi   [58]

juurrettava   [58]

juurikaava   [61]

juurrettava   [58]

järjestetty pari   [14]

järjestys   [27]

kolmijakoisuus   [27]

säilymislaki   [27]

K

kaava

de Moivren   [79]

Gaussin   [16]

virhe-   [186]

kaikkialla jatkuva   [126]

kantaluku   [57]

karteesinen tulo   [14]

kasvaminen rajatta   [114]

kasvava   [86], [186]

kertolasku   [26]

kertoma   [89], [166]

ketjukäyrä   [250]

ketjusääntö   [156]

kohta

käänne-   [220]

kohtisuora   [41]

kokonaislukupotenssi   [17], [57]

kokonaisluvut (Z)   [14]

kokonaisosa   [23]

kolmioepäyhtälö   [55], [56], [78]

kompleksikonjugaatti   [76]

kompleksiluku   [75]

aito   [75]

argumentti   [77]

imaginaariosa   [75]

itseisarvo   [77]

konjugaatti   [76]

käänteisluku   [75]

liittoluku   [76]

moduli   [77]

napakoordinaattiesitys   [77]

nolla   [75]

reaalinen   [75]

reaaliosa   [75]

vastaluku   [75]

kompleksiluvut (C)   [75]

konjugaatti   [76]

konvergenssi   [87]

koordinaatti   [39]

kosini   [68]

kotangentti   [68]

kulma   [67]

aste   [67]

oiko-   [67]

radiaani   [67]

suora   [67]

kupera

alaspäin   [217]

ylöspäin   [218]

kuperuustesti   [219]

kuristuslause   [101]

kuva

alkion   [42]

alku-   [43]

joukon   [42]

kuvaaja   [48]

sekantti   [138]

tangentti   [138]

kuvajoukko   [42], [43]

kuvaus   [42]

ks. funktio

bijektio   [44]

epijektio   [44]

identtinen   [45]

injektio   [44]

käänteis-   [46]

surjektio   [44]

yhdistetty   [45]

käyrä   [49], [137]

ketju-   [250]

taso-   [167]

käännekohta   [220]

käännepiste   [220]

käänteiskuvaus   [46]

käänteisluku   [26], [75]

L

laskeva   [86], [186]

lattiafunktio   [129]

lause

Bolzanon   [131]

Pythagoraan   [39]

Rollen   [173]

Weierstrassin   [133]

lauseke

rationaalinen   [64]

leikkausjoukko   [14]

liittoluku   [76]

liitännäisyys   [26]

logaritmi

Briggsin   [248]

logaritmifunktio   [245]

derivaatta   [248]

luonnollinen   [245]

yleinen   [248]

logaritminen derivointi   [250]

luku

algebrallinen   [20], [21]

desimaali-   [23]

erotus   [27]

irrationaali-   [22]

kertolasku   [26]

kokonais-   [14]

kompleksi-   [75]

käänteis-   [26]

luonnollinen   [14]

murto-   [14], [18]

negatiivinen   [27]

Neperin   [236]

nolla   [75]

osamäärä   [27]

positiivinen   [27]

rationaali-   [14], [18]

reaali-   [14]

transkendenttinen   [21]

vasta-   [26]

yhteenlasku   [26]

lukujono   [85]

luonnolliset luvut (N)   [14]

lähtöjoukko   [42]

l'Hospitalin sääntö   [180], [181]

M

maalijoukko   [42]

maksimi   [202]

paikallinen   [203]

maksimiarvo   [202]

maksimikohta

paikallinen   [203]

merkin säilyvyys   [125]

minimi

paikallinen   [203]

minimiarvo   [202]

minimikohta

paikallinen   [203]

moduli   [77]

molemminpuoleinen   [103]

monikertajono   [90]

monotoninen   [86], [187]

monotonisuustesti   [187]

muoto

epämääräinen   [108], [116]

määrittelemätön   [108], [116]

murtoluku   [18]

murtoluvut (Q)   [14]

muutosnopeus   [138]

määrittelemätön muoto   [108], [109], [116]

määrittely

induktiivinen   [17]

rekursiivinen   [17]

määrittelyjoukko   [42]

N

N (luonnolliset luvut)   [14]

napakoordinaattiesitys   [77]

negatiivinen   [27]

neljännes   [39]

Neperin luku (e)   [236]

Newtonin menetelmä   [228]

Newtonin osamäärä   [139]

n−kertoma   [89]

nolla   [75]

nollajono   [87]

nollakohta   [48], [60]

haarukointi   [132], [227]

nouseva   [86], [186]

numeerinen ratkaiseminen   [227]

O

oikokulma   [67]

origo   [39]

osajoukko   [13], [14]

osamäärä

erotus-   [139]

lukujen   [27]

Newtonin   [139]

osamääräfunktio   [105]

osamääräjono   [91]

osittelulaki   [27]

P

π (pii)   [67]

paikallinen   [203]

paloittain monotoninen   [187]

pari

järjestetty   [14]

parillinen   [69]

pariton   [69]

perusjakso   [69]

perusjoukko   [13], [14]

peruslause

algebran   [80]

pienin alkio   [28]

pienin arvo   [202]

pienin yläraja   [28]

pii ( π)   [67]

piste

etäisyys origosta   [39]

käänne-   [220]

ääriarvo-   [203]

polynomi   [59]

aste   [59]

erotus   [59]

jakokulma   [60]

jaollisuus   [60]

nollakohta   [60]

summa   [59]

tulo   [59]

polynomifunktio   [59]

positiivinen   [27]

potenssi   [57]

kokonaisluku-   [17], [57]

rationaali-   [58]

potenssifunktio   [56], [234], [248]

kantaluku   [57]

yleinen   [248]

puoliavoin väli   [35]

pystyakseli   [39]

pystykoordinaatti   [39]

pystysuora   [41]

Pythagoraan lause   [39]

päähaara   [258]

päätepiste   [35]

päättely

induktiivinen   [15]

päättymätön   [24]

päättyvä   [24]

Q

Q (rationaaliluvut)   [14]

R

R (reaaliluvut)   [14]

radiaani   [67]

raja-arvo   [87], [103]

epäoleellinen   [113]

geometrisen jonon   [93]

jonokarakterisointi   [111]

kuristuslause   [101]

molemminpuoleinen   [103]

oikeanpuoleinen   [98]

rationaaliset laskusäännöt   [105]

vasemmanpuoleinen   [99]

voileipälause   [101]

äärettömyydessä   [114]

ääretön   [113]

rajankäynti   [97]

rajasuora   [222]

rajoitettu   [28], [86]

rajoitettu väli   [35]

rajoittamaton   [36]

rationaalifunktio   [63]

rationaaliluku   [18]

aksioomat   [26], [30], [32], [34]

tiheys   [35]

rationaaliluvut (Q)   [14]

rationaalinen lauseke   [64]

rationaalipotenssi   [58]

ratkaiseminen

graafinen   [225]

numeerinen   [227]

reaalifunktio   [46]

reaaliluku

aksioomat   [26]

reaaliluvut (R)   [14]

reaalinen   [75]

reaaliosa   [75]

rekursiivinen määrittely   [17]

reunapiste   [35]

ristiriita (antiteesitodistuksessa)   [20]

Rollen lause   [173]

S

sarja   [24]

geometrinen   [25]

sekantti   [138]

sini   [68]

sisäfunktio   [45]

sisältyvyys

aito   [14]

sisäpiste   [36]

suljettu väli   [35]

summa   [59]

summafunktio   [105]

summajono   [90]

suora

kohtisuora   [41]

kulmakerroin   [40]

pysty-   [41]

vaaka-   [41]

yhdensuuntainen   [41]

yhtälö   [40]

suora kulma   [67]

suppeneva   [87]

supremum   [28]

surjektio   [44]

suurin alaraja   [28]

suurin alkio   [28]

suurin arvo   [202]

syklometrinen funktio   [258]

sääntö

l'Hospitalin   [180], [181]

T

tangentti   [68], [138]

kulmakerroin   [138]

tangenttiarvio   [147], [148], [183]

taso   [15]

neljännes   [39]

origo   [39]

pystyakseli   [39]

vaaka-akseli   [38]

tasokäyrä   [167]

todistus

antiteesi-   [20]

induktio-   [16]

vastaväite-   [20]

transkendenttinen   [21], [234]

trigonometrinen   [68]

tulo   [59]

karteesinen   [14]

tulofunktio   [105]

tulojono   [90]

tulojoukko   [14]

tulosääntö   [61]

U

ulkofunktio   [45]

V

vaaka-akseli   [38]

vaakakoordinaatti   [39]

vaakasuora   [41]

vaihdannaisuus   [26]

vakiojono   [87]

vastaluku   [26], [75]

vastaväitetodistus   [20]

virhe   [183]

virhearvio   [183], [184]

virhekaava   [186]

voileipälause   [101]

väheneminen rajatta   [114]

vähenevä   [86], [186]

väli

avoin   [35]

puoliavoin   [35]

päätepiste   [35]

rajoitettu   [35]

rajoittamaton   [36]

reunapiste   [35]

sisäpiste   [36]

suljettu   [35]

väliarvolause

Cauchyn   [179]

differentiaalilaskennan   [175]

jatkuvien funktioiden   [132], [133]

Lagrangen   [176]

yleistetty differentiaalilaskennan   [179]

W

Weierstrassin lause   [133]

Y

yhdensuuntainen   [41]

yhdiste   [14]

yhdistetty kuvaus   [45]

yhteenlasku   [26]

yleinen potenssifunktio   [248]

ylhäältä rajoitettu   [86]

yläraja   [28]

Z

Z (kokonaisluvut)   [14]

Ä

äärettömyys   [36]

ääretön   [36]

ääriarvo   [202]

globaali   [203]

lokaali   [203]

paikallinen   [203]

ääriarvokohta   [202]

lokaali   [203]

paikallinen   [203]

ääriarvotesti   [205], [208]


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]

[Lähetä palautetta]