[Etusivu] [Sisältö] [Luku I II III IV V VI] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


Asiahakemisto

Hakusanojen eri linkit erotellaan näennäisillä sivunumeroilla; ne tarvitaan verkkoversiossa vain teknisistä syistä erottelemaan saman sanan eri viitteet toisistaan. Sivunumerot eivät ole kuitenkaan samat kuin painetussa kirjassa.

 

A

aito osajoukko [19]

akseli

kierto- [98]

peilaus- [97]

aksiooma [8], [9]

Eukleideen [8]

induktio- [24]

-järjestelmä [8]

algoritmi

Eukleideen [34]

RSA- [71]

aliryhmä [94]

alkeistapaus [131]

symmetrinen [132]

alkio [18], [22]

kertaluku [107]

käänteis- [66]

kääntyvä [66]

lukumäärä [22]

nolla- [59]

pienin [28]

sisältyvyys [18]

vasta- [59]

ykkös- [59]

alkuluku [45]

Fermat'n [50]

-kaksoset [51]

-lause [50]

Mersennen [50]

suhteellinen [38]

alkutekijä [48]

-esitys [48]

alternoiva ryhmä [94]

alue [111]

tasograafin [111]

antiteesi [14]

Aritmetiikan peruslause [48]

Arkhimedeen monitahokas [113]

avain

koodaus- [71]

avaruus

otos- [131]

avoin lause [16]

B

Bayesin kaava [147]

bijektio [74]

binomikaava [29], [130]

binomikerroin [29], [130]

binomitodennäköisyys [141]

binääriesitys [42]

D

de Morganin laki [13], [21]

de Mérén probleema [137], [138]

desimaaliesitys [40], [63]

desimaalimuoto [40], [63]

dihedraaliryhmä [103], [106]

kolmion [103]

monikulmion [106]

Diofantoksen yhtälö [40]

disjunktio [10]

dodekaedri [110], [128]

kiertoryhmä [117]

symmetriaryhmä [117]

E

ehdollinen todennäköisyys [143]

ekvivalenssi [11]

-laki [13]

-relaatio [54]

ekvivalentti

loogisesti [11]

epäsuora päättely [14]

epätosi lause [9]

Eratostheneen seula [45]

erillinen

joukko [19]

kierto [85]

erotus

alkioiden [59]

joukko- [20]

esitys

alkutekijä- [48]

desimaali- [40], [63]

etäisyys

pisteiden [119], [123]

Eukleideen

aksiooma [8]

algoritmi [34]

lemma [46], [47]

Eulerin kaava [112]

F

Fermat'n

luku [50]

pikkulause [68]

suuri lause [69]

frekvenssifunktio [150]

funktio

frekvenssi- [150]

kertymä- [150]

ks. kuvaus [74]

tiheys- [150]

G

Gaussin kaava [26]

geometrinen sarja [29]

Goldbachin väittämä [51]

H

heijastus [121]

heksadesimaaliesitys [42]

herra

hajamielinen [149]

hierarkkinen rakenne [8]

I

ikosaedri [110]

kiertoryhmä [117]

symmetriaryhmä [117]

implikaatio [11]

induktio

-aksiooma [24]

-askel [25]

matemaattinen [24]

-oletus [24]

-päättely [25]

täydellinen [24], [25]

-väite [24]

injektio [74]

inkluusio [18]

isometria [119]

J

jaettava [30]

pienin yhteinen [39]

jakaja [30]

jakauma [150]

jakojäännös [30]

ja-konnektiivi [10]

jakotulos [30]

jakoyhtälö [30]

jaollinen

luku [45]

luvulla [32]

jaollisuustesti [63], [64]

jaoton

keskenään [38]

luku [45]

suhteellisesti [38]

joukko [18], [22]

alkiomäärä [22]

erillinen [19]

-erotus [20]

komplementti- [19], [20]

leikkaus- [19]

mahtavuus [22]

perus- [19], [131]

potenssi- [134]

samuus [19]

tyhjä [19], [22]

yhdiste- [19]

jäännösluokka [55]

-rengas [55], [59]

K

kaava

Bayesin [147]

binomi- [29], [130]

Eulerin [112]

Gaussin [26]

polarisaatio- [123]

kaikki-kvanttori [16]

kaksiarvoinen [9]

kaksoiskiellon poisto [13]

kantaluku [42]

kappale

Platonin [113]

kerroin

binomi- [29], [130]

kertaluku

alkion [107]

kertolasku

modulo [58]

-sääntö [143]

-taulukko [58], [80]

kertoma [29]

kertymäfunktio [150]

keskihajonta [151]

keskus

kierto- [97]

kierto [60], [84], [97]

-akseli [98]

erillinen [85]

-keskus [97]

origon suhteen [120]

pisteen suhteen [120]

pituus [84]

-symmetria [97]

kiertoryhmä [107]

avaruuskappaleen [117]

dodekaedrin [117]

ikosaedrin [117]

kuution [116], [117]

monitahokkaan [117]

oktaedrin [117]

prisman [107]

tetraedrin [114], [117]

kokonaisluku [30]

ks. luku

kokonaistodennäköisyys [146]

kombinaatio [129]

komplementti [19], [20]

-sääntö [134]

kongruenssi [53]

moduli [53]

kongruentti [53]

konjunktio [10]

konnektiivi [9]

disjunktio [10]

ekvivalenssi [11]

implikaatio [11]

konjunktio [10]

suoritusjärjestys [12]

kontradiktio [15]

kontraponointilaki [13]

konveksi

monikulmio [29]

monitahokas [110]

koodausavain [71]

kuutio [110]

kiertoryhmä [116], [117]

symmetriaryhmä [117]

kuvaus [74]

bijektio [74]

identtinen [74]

injektio [74]

käänteis- [74]

surjektio [74]

symmetria- [102]

yhdistetty [74]

kuvio

Vennin [20]

kvanttori

kaikki- [16]

olemassaolo- [16]

universaali- [16]

kärki

monitahokkaan [110]

käänteinen suora päättely [14]

käänteisalkio [66]

käänteiskuvaus [74]

käänteispermutaatio [79]

käänteistodennäköisyys [147]

kääntyvä alkio [66]

L

laki

de Morganin [13], [21]

ekvivalenssi- [13]

kontraponointi- [13]

laskenta

ominaisuus- [8]

relaatio- [8]

lause [8], [9]

alkuluku- [50]

Aritmetiikan perus- [48]

avoin [9], [16]

epätosi [9]

Fermat'n pikku- [68]

Fermat'n suuri [69]

Leonardo da Vincin [108]

-logiikka [8]

tosi [9]

lausuma [8]

leikkaus(joukko) [19]

lemma

Eukleideen [46], [47]

Leonardo da Vincin lause [108]

lineaarikombinaatio

kokonaislukukertoiminen [37]

liukupeilaus [124], [125]

logiikka

formaali [8]

lause- [8]

propositio- [8]

looginen side [9]

suoritusjärjestys [12]

loogisesti ekvivalentti [11]

luku

alku- [45]

Fermat'n [50]

jaollinen [45]

jaoton [45]

kokonais- [30]

luonnollinen [22]

Mersennen [50]

negatiivinen [30]

parillinen [55]

pariton [55]

rationaali- [47]

yhdistetty [45]

lukujärjestelmä [42]

kantaluku [42]

luokka

jäännös- [55]

luonnollinen luku [22]

M

mahtavuus [22]

matematiikka [8]

merkki

permutaation [92]

Mersennen luku [50]

moduli [53]

modulo [53]

kertolasku [58]

yhteenlasku [58]

monikertasumma [37]

monitahokas [110]

Arkhimedeen [113]

kiertoryhmä [117]

kärki [110]

Platonin [113]

symmetriaryhmä [117]

särmä [110]

säännöllinen [110]

tahko [110]

monotonisuus [134]

muoto

desimaali- [40], [63]

N

negaatio [9]

negatiivinen luku [30]

nolla [22]

-alkio [59]

nopanheitto [131]

normi

vektorin [123]

O

odotusarvo [151]

oktaaliesitys [42]

oktaedri [110]

kiertoryhmä [117]

symmetriaryhmä [117]

olemassaolo-kvanttori [16]

oletus [14]

induktio- [24]

operaatiotaulukko [58], [80], [81], [104]

osajoukko [19]

aito [19]

ositus [54], [145], [146], [147]

otanta [139], [140]

otosavaruus [131]

P

pakko

ristiriidattomuus- [13]

vaihtoehto- [13]

parillinen

luku [55]

permutaatio [92]

pariton

luku [55]

permutaatio [92]

Pascalin

binomikaava [29], [130]

sääntö [29], [130]

peilaus [97]

-akseli [97]

liuku- [124], [125]

origosuoran suhteen [121]

suoran suhteen [121]

-taso [98]

peilisymmetria [97]

periaate

pienimmän alkion [28]

rajallisen laskeutumisen [28]

summa- [127]

tulo- [127]

permutaatio [75]

kierto [84]

kiertojen tuloesitys [86]

käänteis- [79]

merkki [92]

parillinen [92]

pariton [92]

tulo [77]

vaihto [88]

vaihtojen tuloesitys [88]

perusjoukko [19], [131]

pienin yhteinen jaettava [39]

piste

tasograafin [111]

tason [119]

pituus

kierron [84]

vektorin [123]

Platonin kappale [113]

poisto

kaksoiskiellon [13]

poistolupa

sulkujen [80]

polarisaatiokaava [123]

potenssi [61]

-joukko [134]

predikaattikalkyyli [8]

prisma [97], [99], [114]

kiertoryhmä [107]

probleema

de Mérén [137], [138], [190]

syntymäpäivä- [136]

propositio [9]

-logiikka [8]

purkuavain [71]

pyj (pienin yhteinen jaettava) [39]

pyramidi [97], [98]

päättely

epäsuora [14]

induktio- [25]

käänteinen suora [14]

suora [14]

R

rajallisen laskeutumisen periaate [28]

rakenne

hierarkkinen [8]

rationaaliluku [47]

relaatio

ekvivalenssi- [54]

-laskenta [8]

rengas [59]

jäännösluokka- [55], [59]

riippumaton tapahtuma [144]

riippumattomuus [8]

ristiriidattomuus [8]

-pakko [13]

ristiriita [15]

rotaatio [120]

-ryhmä [107]

RSA-menetelmä [70]

ryhmä [80]

alternoiva [94]

dihedraali- [103], [106]

kierto- [107]

rotaatio- [107]

syklinen [106]

symmetria- [103]

symmetrinen [80]

S

satunnaisilmiö [131]

satunnaiskoe [131]

satunnaismuuttuja [149]

jakauma [150]

kertymäfunktio [150]

keskihajonta [151]

odotusarvo [151]

tiheysfunktio [150]

Schlegelin tasokuvio [110]

seula

Eratostheneen [45]

seuraus-konnektiivi [11]

side

looginen [9]

siirto(kuvaus) [119]

sisältyvyys [18]

sisätulo [123]

suhteelliset alkuluvut [38]

sulku

poistolupa [80]

summa

geometrisen sarjan [29]

monikerta- [37]

-periaate [127]

suora päättely [14]

suoritusjärjestys

loogisten siteiden [12]

supistamissääntö [62], [82]

surjektio [74]

suurin yhteinen tekijä [33]

sykli [84]

syklinen ryhmä [106]

symmetria [97], [102]

kierto- [97]

-kuvaus [102]

peili- [97]

symmetriaryhmä [103]

ikosaedrin [117]

kolmion [103]

kuution [117]

monikulmion [104]

monitahokkaan [117]

oktaedrin [117]

tetraedrin [117]

symmetrinen

kuvio [97]

ryhmä [80]

syntymäpäiväprobleema [136]

syt (suurin yhteinen tekijä) [33]

särmä

monitahokkaan [110]

sääntö

Pascalin [29], [130]

supistamis- [62], [82]

T

tahko

monitahokkaan [110]

tai-konnektiivi [10]

tapahtuma [131]

riippumaton [144]

taso [119]

peilaus- [98]

tasograafi [110]

tasokuvio [110]

Schlegelin [110]

taulukko

kertolasku- [58], [80]

operaatio- [58], [80], [81], [104]

totuus [9]

yhteenlasku- [58]

tautologia [13]

tekijä [32]

alku- [48]

suurin yhteinen [33]

yhteinen [33]

teoreema [8]

tetraedri [97], [100], [110]

kiertoryhmä [114], [117]

symmetriaryhmä [117]

tiheysfunktio [150]

todennäköisyys [134]

binomi- [141]

ehdollinen [143]

-jakauma [150]

-kenttä [134]

kertolaskusääntö [143]

klassinen [132]

kokonais- [146]

komplementti- [134]

käänteis- [147]

monotonisuus [134]

otanta- [139], [140]

tilastollinen [136]

toistokoe [140]

tosi lause [9]

totuusarvo [9]

totuustaulukko [9]

translaatio [119]

transpositio [88]

tuloesitys

permutaation [86], [88]

tuloperiaate [127]

tyhjä joukko [19], [22]

Tällöin [25]

täydellinen induktio [24], [25]

U

universaalikvanttori [16]

V

vaihto [88]

vaihtoehtopakko [13]

vaihtosääntö

negaation ja kvanttorin [17]

variaatio [129]

vasta-alkio [59]

vastakohta [9]

vastaväite [9], [14]

veikkaus

vakio- [138]

Vennin kuvio [20]

viiva

tasograafin [111]

väite [9], [14]

induktio- [24]

kaksiarvoinen [9]

negaatio [9]

vasta- [14]

vastakohta [9]

vastaväite [9]

väittämä

Goldbachin [51]

Y

yhdiste

joukkojen [19]

yhdistetty luku [45]

yhteenlasku

modulo [58]

-taulukko [58]

yhteinen tekijä [33]

yhteistekijätön [38]

yhtälö

Diofantoksen [40]

yhtäpitävyys-konnektiivi [11]

ykkösalkio [59]

Ä

äärellinen todennäköisyyskenttä [134]


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]