[Etusivu] [Sisällysluettelo] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


4.4. Rationaalifunktio

Kuten murtoyhtälöiden yhteydessä jo todettiin, rationaalifunktio voidaan aina esittää muodossa , missä ja ovat polynomeja. Rationaalifunktion määrittelyjoukkoon kuuluvat kaikki ne muuttujan arvot, joilla nimittäjä .

Esimerkki 4.8.

Printterit Oy tuo maahan ja myy laserkirjoittimia. Kirjoittimien menekki on 4500 (kpl/vuosi) ja se jakautuu tasaisesti ympäri vuoden. Yritys maksaa kirjoittimista 6850 (mk/kpl). Laitteet hankitaan erissä, ja kunkin erän tuonnista aiheutuu kustannuksia eräkoosta riippumatta 960 (mk/erä). Kirjoittimien varastointikustannukset ovat 5 (%/vuosi) varaston arvosta (pääoman korko). Muodosta funktio, joka ilmoittaa maahantuontiyrityksen vuosittaiset kustannukset (mk/vuosi) eräkoon (kpl/erä) funktiona.

Ratkaisu:

Kun kirjoittimien tuontierän koko on (kpl/erä), tarvittavien erien lukumäärä vuodessa on (erää/vuosi) ja tuonnista aiheutuvat kustannukset

 

Varastointikustannuksien laskemiseksi määrätään ensin varaston arvo. Oletetaan, että uusi erä saapuu varastoon heti entisen loputtua oheisen kuvion mukaisesti. Tällöin voidaan ajatella, että varaston keskimääräinen koko on  (kpl), ja varastointikustannukset

 

Yrityksen vuosittaiset kustannukset (mk/vuosi) ovat ostomenojen (), hankinta- ja varastointikustannusten summa

 

Vastaus:   

Huom!

Ohessa on tämän kustannusfunktion kuvaaja. Kun kirjoittimet hankitaan pienissä erissä, kasvavat hankintakustannukset. Suuri eräkoko lisää puolestaan varastointikustannuksia. Optimaalinen eräkoko on se, jolla kustannukset yksikköä kohti ovat mahdollisimman pienet. Koska tässä oletettiin vuosittainen menekki vakioksi, optimaalinen eräkoko on samalla se, jolla vuosittaiset kustannukset minimoituvat. Seuraavassa luvussa palataan tähän esimerkkiin ja määrätään tuo optimaalinen eräkoko.

Harjoituksia

17.  Peura-Topi kasvattaa kirjolohia ja myy niitä torilla. Torimyynnistä aiheutuu kiinteitä kustannuksia 160 (mk/päivä). Kirjolohet Topi myy hintaan 20 (mk/kg). Kalojen kasvatuksesta hänelle on aiheutunut kuluja 13 (mk/kg). Topin kirjolohet menevät aina kaupaksi.

(a) Muodosta funktio, joka ilmoittaa yhden toripäivän myyntivoiton myydyn kalamäärän funktiona.

(b) Kuinka monta kiloa kirjolohta on vähintään myytävä toripäivän aikana, jotta toiminta kannattaisi?

(c) Muodosta funktio, joka ilmoittaa kalojen myynnistä ja kasvatuksesta aiheutuvat yksikkökustannukset määrän funktiona. Piirrä tämän funktion kuvaaja, kun kalamäärä on välillä .

Vastaus tehtävään 17

18.  Peltolan tila sijaitsee joen varrella. Saman joen varrella 10 (km):n päässä on myös kauppa. Kauppamatkan tilan väki tekee yleensä moottoriveneellä jokea pitkin. Veneen nopeus on 15 (km/h). Ilmoita kauppamatkaan kuluva aika virran nopeuden funktiona.

Vastaus tehtävään 18

19.  Pellistä valmistetaan suoran ympyrälieriön muotoinen säilyketölkki, jonka tilavuus on 1 (l). Lieriön kanteen ja pohjaan käytetty materiaali maksaa ja vaippamateriaali . Ilmoita säilyketölkin materiaalikustannukset pohjaympyrän säteen funktiona. HUOM! .

Vastaus tehtävään 19

20.  Uuden oppikirjan menekin arvioidaan olevan tasaisesti 5000 (kpl/vuosi). Kirjojen painamiskustannukset ovat 7250 (mk/painos) (eivät riipu painoksen koosta) ja 30 (mk/kpl). Kirjojen varastointikustannukset ovat 6 (%/vuosi) varastoon sitoutuneen pääoman arvosta. Muodosta funktio, joka ilmoittaa oppikirjojen painamisesta ja varastoinnista aiheutuvat vuosittaiset kustannukset  (mk/vuosi) painoskoon (kpl/painos) funktiona.

Vastaus tehtävään 20

21.  Opiskelijajärjestö vuokraa kolikoilla toimivan kopiokoneen opiskelijoiden käyttöön. Laitteen vuokra on 1450 (mk/kk), ja lisäksi yritys veloittaa 16 (p/kopio). Kopiopaperi maksaa 3 (p/arkki). Muodosta funktio, joka ilmoittaa kopioiden yksikkökustannukset (p/kopio) kuukausittaisen kopiomäärän (kpl/kk) funktiona. Kuinka paljon kopioita pitäisi kuukausittain ottaa, jotta niiden hinnaksi voitaisiin asettaa: "markalla kolme kopiota"?

Vastaus tehtävään 21


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]